4017_sf.proorocdaniel_s0bp.jpgPreot paroh: Cucul Daniel Constantin Adresa: Poligonul industrial, C/ Blasco de Garay, nr: 20 Villarrobledo, Spania. Numere de telefon: +34642957117 ori +34633122760 Adresa de email: parohiaortodoxavillarrobledo@yahoo.com

luni, 12 septembrie 2011

12 septembrie 2011 ODOVANIA PRAZNICULUI NAŞTERII MAICII DOMNULUIAstăzi în oglinda gândului să vedem strălucind pe Cea Care pe pământ aduce pe Soarele Cel veşnic, pe Rodul binecuvântat al rugăciunii drepţilor, pe Cerul Cel înţelegător Care pe pământ a fost închipuit în aşteptarea Celui Neîncăput în cer, pe Floarea Cea tainică a miresmelor Duhului, pe Porumbiţa Cea cuvântătoare a Înţelepciunii, pe Odihna Tatălui şi Vasul Cel preacurat al Duhului, pe Cartea Cea luminată a Cuvântului şi a oamenilor Nădejde tare de mântuire.Astăzi, să întâmpinăm pe Prunca Cea dumnezeiască cu flori de cântări, împletindu-I cunună de laudă împreună cu îngerii. Iar Tu Prealăudată, dă din destul dar cântăreţilor Tăi, izbăvindu-I de toate cursele vrăjmaşului. Din pântece neroditor ai ieşit, ca să dezlegi nerodirea sufletelor celor înţelenite în păcate. Bucurie ai făcut maicii Tale, înmulţind din destul darul pe pământ şi dezlegând întristarea celor căzuţi în deznădăjduire. Nu trece cu vederea pe robii Tăi, ci revarsă ploaie de daruri ca roditor să se arate şi pământul inimilor noastre.


Astăzi, Scaunul Înţelepciunii este aşezat pe pământ, aşteptând să poarte pe Cel Ce sprijină toată zidirea numai cu voia Sa dumnezeiască. Astăzi, Cortul Cel înţelegător străluceşte pe pământ, ca să fim noi primiţi în ceruri în corturile cele veşnice gătite Sfinţilor. Masa Cea dumnezeiască Se vede pe pământ, aşteptând Hrana Cea înţelegătoare,Care Se va arăta pe mesele inimilor smerite. Astăzi, îngerii se veselesc şi suspinurile oamenilor încetează, căci ne-a răsărit nouă Nădejdea mântuirii din pământul neroditor al pântecelui sterp, dezlegându-se totodată şi nerodirea firii omeneşti celei neputincioase. Astăzi, Scara Cuvântului Se sprijină pe pământ şi ne arată drumul către cer. Astăzi, să lepădăm legăturile patimilor şi să alergăm spre Cea Care a dezlegat blestemul nostru, prin Ea dându-ni-se spre hrană pe Hrănitorul zidirii, pe Care Însăşi L-a hrănit cu lapte.Astăzi, Cartea Vieţii Se deschide pe pământ, aşteptând scrierea Cuvântului Celui mai presus de înţelepciune, ca să fim noi înscrişi în cartea vieţii celei veşnice.Astăzi să întâmpinăm şi noi pe Cea Care ne deschide porţile mântuirii, cheile fecioriei Ei rămând nestricate. Cu cântări să O preamărim pe Stăpâna lumii, Cea Care răsărindu-ne nouă pe Soarele dreptăţii, aleargă ca Un Nor înţelegător să ne trimită ploaie de luminare, nouă celor ce zăcem în întunericul patimilor. Astăzi, Sfinţii Ioachim şi Ana se bucură primind Darul făgăduinţei, pe Care merg să-L aducă ca jertfă în templul Domnului. Astăzi, osânda morţii a fost ridicată, căci va veni Împăratul slavei, Cel Ce cheamă pe toţi în Împărăţia Vieţii. Adam şi Eva se izbăvesc de chinuri prin naşterea Rodului rugăciunii şi sunt reprimiţi în bucuria veşnică a Tatălui. Iar noi, cei cufundaţi în marea păcatelor să suim în corabia mântuirii şi cu cântări de laudă să mărim pe Limanul desăvârşirii. cinstind pe Născătoarea de Dumnezeu şi Nădejdea mântuirii noastre, să slăvim pe Treimea Cea Preasfântă, strigând: ,,Slavă Ţie Dumnezeule, în veci, nu ne lepăda pe noi de la masa milostivirii Tale ! ". 


Strălucit-ai astăzi pe pământ, gătindu-Te cer spre purtarea Soarelui dreptăţii, 
Care luminează toate cu razele iubirii Sale neîngrădite, risipind osânda morţii, 
Eva dănţuieşte şi Adam leapădă astăzi jugul greu al întristării, 
Căci e gătită calea lui Hristos, Cel ce izvorăşte tuturor mirul iertării. 

Munte înalt Te ştim, ale Cărui cărări nu îndrăznim a le străbate, ştiindu-ne neputincioşi, dar Ca Ceea ce eşti Vârful desăvârşirii umbrit de lumina taborică, pomeneşte-ne pe noi, cei întunecaţi, care zăcem în valea patimilor, înaintea Feţei lui Hristos. Comoară a tainelor eşti şi cu cheia rugăciunii Te laşi descuiată din milostivirea Ta nemăsurată, Tu Ceea Ce ai născut pe Fiul Tatălui fără să strici cheile fecioriei. Carte a Vieţii Te ştim, noi, cei ce alergăm la bunătatea Ta, ca să scrii cererile noastre cele bune în cartea milei dumnezeieşti. Cămară a Luminii şi Vas al înţelepciunii, din care ne ungem mintea cu mirul sfinţitor al Cuvântului Te ştim. Toarnă îndurările milei Tale şi asupra noastră, a păcătoşilor, ca să nu fim înghiţiţi de valurile păcatelor. Opreşte viforul ispitelor care necăjeşte inima noastră, răsărindu-ne soarele bucuriei, ca Ceea Ce ai născut lumii pe Soarele mântuirii tuturor. Stinge focul patimilor care ne aruncă în focul cel veşnic, ca izbăvindu-ne de osânda morţii, să aflăm petrecere întru lumina cea neapusă a Treimii. Potoleşte săltările mării celei sărate a necazurilor, care caută să ne tragă în adâncul deznădăjduirii. Cu mâna Ta cea puternică ne scoate la lumina pocăinţei, adăpându-ne cu roua umilinţei. Cu toiagul rugăciunii Tale puternice loveşte inima noastră cea împietrită, ca să se reverse în paharul minţii noastre apa gândurilor de pocăinţă, cu care să ştergem zapisul păcatelor noastre. Frumuseţea cea dintâi şi veşmântul nestricăciunii dăruit de Hristos la taina Botezului le-am pierdut, dar Tu Ca Ceea Ce covârşeşti pe îngeri întru frumuseţe şi Te-ai arătat străină necurăţiei, spală-ne în baia gândurilor smerite, ca să dobândim pace sufletelor noastre şi întărire în nădejdea mântuirii. Însăţi, stând la tronul Celui Preaînalt, adu mulţumire Acestuia pentru darurile revărsate asupra noastră prin mijlocirea Ta, iar de la noi primind mărturisirea neputinţelor noastre, ajută-ne ca să ne numim şi noi vrednici fii ai Tăi cu harul şi cu iubirea de oameni ale Fiului Tău. Amin.

Sursa:http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu